سمینار ها

کارگاه آموزشی هلدینگ آفریقا
همایش بحران یا فرصت هلدینگ افریقا
سمینار مدیریت تبدیل بحران به فرصت
تکنیک های نوین مدیریت فروش در دوره ی رکود