کد اقتصادی

مقدمه – کد اقتصادی


فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .
کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

اطلاعات این بخش

مقدمه – کد اقتصادی 

تعاریف – کد اقتصادی 

دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ 

درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی 

درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی 

دفترچه ثبت نام تعیین حوزه و کد اشخاص حقوقی 

چک لیست مدارک لازم جهت تعیین حوزه و کد اقتصادی 

دفترچه ثبت نام تعیین حوزه و کد اشخاص حقیقی 

حوزه مالیاتی شمال 

حوزه مالیاتی جنوب 

حوزه مالیاتی غرب 

حوزه مالیاتی شرق