موسسه فرهنگی هنری قرن ۲۱

موسسه فرهنگی هنری قرن ۲۱
خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت تغییرات شرکت – ثبت علامت تجاری
تاریخ انجام خدمات: مرداد ماه ۱۳۹۴
زمینه فعالیت مشتری: از اوایل دهه هفتاد هجری شمسی موسسه رسانه های تصویری قرن ۲۱ ورود، تکثیر و پخش آثار ویدئویی را به عهده گرفت و در سال ۱۳۷۹ اولین شرکتهای ویدئویی خصوصی مجوز فعالیت دریافت کردند