مدیریت منابع انسانی 

مدیریت منابع انسانی 

همانطور که مستحضر هستید مهمترین عنصر هر سازمان سرمایه های انسانی مناسب میباشد، بدیهی است نیل به اهداف سازمان تنها با نیروی انسانی کارآمد امکانپذیر است . طبق نظریات روانشناختی انسانها دارای استعدادها ، توانمندیها و تیپهای شخصیتی متفاوتی بوده ، که در اثر مرور زمان موارد مثبت و منفی در آنها نهادینه شده است.
اگر از افراد در جایگاههای مناسب استفاده نگردد مطمئنا اثرات زیانباری را هم برای فرد و هم برای سازمان در بر خواهد داشت . معمولا سازمانها در جذب نیروی انسانی کارآمدی که هم دارای پارامترهای علمی و تجربی لازم باشد و هم از لحاظ شخصیتی مناسب باشد با مشکل مواجه هستند . همچنین سازمانها در حفظ و نگهداری نیروی انسانی حال حاضر خود نیز معضلاتی دارند.
با کمی کردن مسائل کیفی نظیر : انطباق تیپ شخصیتی با شغل ، رضایت ، تعهد ، فرسودگی شغلی ، سلامت روان ، تعارض ، تعیین میزان هوش منطقی (IQ) و هوش هیجانی (EQ) این امکان را برای سازمان ایجاد میکند تا با استفاده از تکنیکهای روانشناسی صنعتی سازمانی اقدام به مراحل زیر نماید : تجزیه تحلیل مشاغل ، تعیین شرح وظایف ،جذب و استخدام ، مدیریت عملکرد ، حقوق و دستمزد ، آموزش ، انگیزش ، حفظ و نگهداری منابع انسانی . پیاده سازی سیستمهای مدیریت منابع انسانی میتواند راهگشای سازمانها در این حوزه بوده و در نهایت به افزایش تولید/ خدمات ، بهره وری و سهم بازار و …. منجر گردد .