راهنمای ثبت اختراع و طرح صنعتی

راهنمای ثبت اختراع و طرح صنعتی شامل موارد زیر می شود که در ادامه به بررسی هریک می پردازیم

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع    

اختراعات قابل ثبت    

مدت اعتبار اختراع ثبت شده    

روش های ثبت اختراع در ایران و جهان    

ورقه اختراع (یاسند اختراع یا گواهی ثبت اختراع)    

اقامه دعوی برای بطلان ورقه ( سند ) اختراع    

انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع    

الزام به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده    

روش بررسی تقاضای ثبت اختراع