ایزو

ایزو 

 

 

مقدمه – ایزو 

شرح خدمات پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار( ۵S) 

ایزو TS29001- مدیریت کیفیت صنایع نفت گاز پتروشیمی 

ایزو ۹۰۰۰ – مدیریت کیفیت 

ایزو ۱۴۰۰۰ – مدیریت زیست محیطی 

ایزوOHSAS 18001 – مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای 

ایزو ۱۳۴۸۵ – مدیریت صنایع تجهیزات پزشکی 

ایزو IEC17025 – مدیریت کیفیت آزمایشگاهها 

ایزو ۲۲۰۰۰/HACCP – مدیریت ایمنی و سلامت مواد غذایی 

ایزو ISO/TS16949 – تولید و فروش قطعات خودرو